webdesign © Štefan Tóth

powered by

Spoločnosť Mestské lesy Rožňava vznikla v roku 1997 oddelením úseku mestských lesov zo štruktúry Technických služieb mesta za účelom efektívnejšieho a transparentnejšieho hospodárenia na tomto lesnom mestskom majetku, ktoré mesto získalo späť po roku 1989.

V súčasnosti hospodárime na cca 1556 ha lesných pozemkov nachádzajúcich sa v katastroch Rožňava, Pača, Nadabula a Čučma. Zloženie lesných porastov je 27% ku 73% v prospech listnatých lesov. V týchto lesoch sa nachádza cca 325 tis. m3 drevnej hmoty.

Naša činnosť pozostáva zo štyroch hlavných oblastí :

Majetok spoločnosti  tvoria  budovy s kancelárskymi, garážovými a skladovými priestormi v areáli spoločnosti , odvozný prostriedok na odvoz dreva T815 , terénne úžitkové auto a  terénny sklápač na prepravu menšieho nákladu a lesných robotníkov do porastov.

Organizačná štruktúra:
Riaditeľ spoločnosti:
Ing.Bohuš Hudaček
Ekonomika,účtovníctvo,personalistika:
Ibolya Véghová
OLH ,pestovanie lesa:
Štefan Tóth
Ťažba dreva a sklady:
Ing.Vojtech Balázs